Adatvédelmi irányelvek

Hozzájárulás személyes adatok feldolgozásához az Európai Parlament és Tanács természetes személyek személyes adatok feldolgozása során történő védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679/EU Rendeletével (amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK (általános adatvédelmi rendelet) sz. Irányelvet), valamint a Törvénytár személyes adatok védelméről, ill. egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, 2018. évi 18. sz. törvényével összhangban

Az üzemeltető Lulaz s.r.o. társaság az ügyfelek személyes adatait a következő körben dolgozza fel: cégnév, a cég számlázási címe, cégjegyzékszámá, adószám, közösségi adószám, a székhely címe, a kapcsolattartó személy vezetékneve és keresztneve, munkahelyi beosztása, telefonszám, e-mail cím, fax, weboldal, sütik (cookies).

A személyes adatokat a Lulaz s.r.o. társaság kezeli, a következő célokra:

 • a teljesített szolgáltatások számlázása;
 • a Lulaz s.r.o. társaság e-mailes termékajánlatainak kiküldése;
 • kapcsolattartás a közösségi hálózatokon;
 • szerződés kiállítása, követelések behajtása;

A személyes adatokat a Lulaz s.r.o. társaság nem biztosítja harmadik személyek részére, a következők kivételével:
GLOBAL TUNGSTEN SOLUTION s.r.o. , Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Prága 10
Számviteli és adószolgáltatások végrehajtása

Az Üzemeltető kijelenti, hogy:

a) Az érintett személyek kezelt személyes adatait kizárólag a fenti célokra használja fel, üzleti tevékenységének keretén belül.
b) Az üzemeltető termékeinek e-mailes és telefonos ajánlatküldésének elmulasztása nem keletkezteti a szerződéses viszony elutasításának veszélyét.

Közös rendelkezések:

A regisztrációs űrlapon vagy a közvetlen megrendelésen keresztül az üzemeltetőnek megadott személyes adatoknak valósnak kell lenniük, és ha megváltoztatja azokat, köteles haladéktalanul értesíteni az üzemeltetőt is.

A személyes adatainak feldolgozását a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezései szabályozzák, miközben az Ön jogait az Európai Parlament és Tanács természetes személyek személyes adatok feldolgozása során történő védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679/EU sz. általános Rendelete szabályozza, például a jogot a következők igénylésére, írásbeli kérelem alapján:

 • Adathozzáféréshez való jog

Ön jogosult azon személyes adatai másolatának rendelkezésre bocsátására, amelyekkel Önről rendelkezünk, csakúgy, mint a személyes adatai általunk történő felhasználásának módjáról szóló információkra. A legtöbb esetben a személyes adatait írásban, dokumentum formájában biztosítják az Ön részére, hacsak Ön másképp nem kéri. Ha Ön ezen információk rendelkezésre bocsátását elektronikus úton kérte, elektronikus úton bocsátják azokat a rendelkezésére, ha az technikailag lehetséges.

 • A helyesbítéshez való jog

Ésszerű lépéseket teszünk az Önnel kapcsolatban rendelkezésünkre álló információk pontosságának, teljességének és időszerűségének biztosítása érdekében. Ha úgy gondolja, hogy a birtokunkban lévő információk pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, kérjük, bátran kérje tőlünk ezen információk módosítását, frissítését vagy kiegészítését.

 • A törléshez való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra kérni bennünket, hogy töröljük a személyes adatait, például abban az esetben, ha a személyes adatok, amelyeket Önről megszereztünk, a továbbiakban már nem szükségesek a feldolgozás eredeti céljának teljesítéséhez, vagy ha visszavonja a feldolgozáshoz való hozzájárulását. Az Ön jogát azonban minden releváns körülmény figyelembevételével kell értékelni. Például lehetnek bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségeink, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk teljesíteni a kérését.

 • A feldolgozás korlátozásának joga

Bizonyos esetekben Ön jogosult kérelmezni, hogy hagyjuk abba a személyes adatainak felhasználását. Az olyan esetekről van szó például, amikor úgy gondolja, hogy a személyes adatok, amelyekkel Önről rendelkezünk, pontatlanok lehetnek, vagy ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait már nem kell használnunk.

 • Az adatok hordozhatóságához való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak egy Ön által kiválasztott harmadik fél részére történő átadásának kérelmezésére. A hordozhatósághoz való jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket beleegyezés vagy olyan szerződés alapján szereztünk be Öntől, amelyben Ön a szerződő felek egyike.

 • A kifogásolás joga

Ön kifogás emelésére jogosult az adatkezelés ellen, amely legitim, jogos érdekeinken alapul (például, amikor a személyes adatokat hálózat- és infrastruktúra-biztonsági célokból dolgozunk fel). Abban az esetben, ha nem rendelkezünk meggyőző, legitim, alapos indokkal az adatok feldolgozására, Ön pedig kifogást emel, akkor nem kezeljük tovább az Ön személyes adatait.

 • Az automatizált döntéshozatallal összefüggő jogok

Ön jogosult az automatizált döntéshozatal elutasítására, beleértve a profilalkotást is, amely jogi vagy hasonló jelentős következményeket eredményez majd az Ön számára. A társaság általában nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a foglalkoztatással összefüggésben.

 • A hozzájárulás visszavonásának joga

A legtöbb esetben a személyes adatait nem az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel. Előfordulhat azonban, hogy egyes konkrét esetekben a hozzájárulását kérjük. Ahol ezt megtesszük, Ön jogosult visszavonni a személyes adatainak további felhasználásához való hozzájárulását.

Panasz benyújtásának joga

Amennyiben panaszt szeretne benyújtani a személyes adatainak feldolgozási módja ellen, a fenti jogok gyakorlását is beleértve, vegye fel a kapcsolatot velünk a következő elérhetőségek valamelyikén:

Telefonon: +36 30 143 3777
e-mailben a következő címen: info@lulaz.com
vagy írásbeli kérelemmel, amelyet az üzemeltető székhelyére, a következő levelezési címre küld: Lulaz s.r.o. , Komenského 18/5, Komárno (Révkomárom) 945 01, Szlovák Köztársaság

Ha elégedetlen a válaszunkkal, vagy ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait méltánytalanul vagy jogellenesen dolgozzuk fel, panaszt nyújthat be a következő felügyeleti hatósághoz: a Szlovák Köztársaság Személyesadat-védelmi Hatósága, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (Pozsony) 27; telefonszám: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

A személyes adatokat a Lulaz s.r.o.társaság a levéltári és nyilvántartási törvénnyel, a számviteli törvénnyel, valamint a HÉA-törvénnyel összhangban őrzi meg az érintett évet (az év, amelyben az utolsó számla kiállításra került) követő 10 évig.
A marketing célokra szánt személyes adatokat a Lulaz s.r.o. társaság a hozzájárulás megadásától számított 10 évig őrzi meg, vagy amíg az érintett személy vissza nem vonja a hozzájárulását.

Az érintett személy kérheti a személyes adatok helyesbítését, feldolgozásuk korlátozását vagy törlését.